| Ons glo dat die Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en alles wat die mens benodig om tot eer van God te ontwikkel en te lewe voldoende daarin verwoord word. Ons handhaaf die absolute gesag van die Skrif in al die fasette van opvoedende onderwys: Christelike Wetenskap!

| Prestasie Erkenning

| ‘n Vennootskap met ons ouers. Noue skakeling met ouers is vir Hoёrskool Overvaal belangrik. Elke kind is vir ons belangrik. Skakeling geskied deur heerlike saamkuieraande (bring en braai), puntebesprekingsaande, vergaderings, omsendbriewe en ‘n werkplan vir die jaar. Ouers het inspraak deur ‘n demokratiese verkose beheerliggaam. Ouers het ook die geleentheid om ten nouste betrokke te raak by hul kinders se aktiwiteite deur die ouerkomitee van bepaalde aktiwiteite.

| Dinamiese onderwys om te voldoen aan die eise van die breё gemeenskap, arbeidsektor en tersiêre inrigtings. Die skool beywer hom om op hoogte te bly van navorsing i.v.m. studiemetodes, die mees resente vakkennis, wetenskaplik-gefundeerde onderrigtegnieke asook die indiensopleiding van personeel.

| Die verskillende vertakkinge in die beroepswêreld. Ontwikkeling van ondernemerskap deur toerisme, kuns, gasvryheidstudie, inligtingstegnologie en ekonomiese wetenskappe

| Staan in diens van die gemeenskap.

| Die korrekte loopbaankeuse. Hoёrskool Overvaal is daarop ingestel om leerders so te begelei deur onderwysers, vakspesialiste en blootstelling aan die praktyk dat beroepskeuses meer sinvol deur leerders gemaak kan word. (Leerders besoek gereeld loopbaantentoonstellings en –skoue)
| Leierskapontwikkeling en ontwikkeling van selfbeeld. Leerders word deur ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite die geleentheid gebied om as individu te ontwikkel en hulle volle potensiaal te bereik deur volharding en gesonde kompetisie. Organisasies soos die verteenwoordigende studenteraad, redaksie, kultuurrade en sporttrade skep ideale geleenthede vir leerders om hul leierskappotensiaal te ontwikkel.