DAGBESTUUR

Skoolhoof: Schalk Rabie
hoof@hsovervaal.co.za
016 421 1792

Voorsitter: Frik Roets
frikroets@vodamail.co.za
082 977 1128

Onder-Voorsitter: Martina Hamman
martinah@mweb.co.za
083 250 3848

Tesourier:  Suzette Walter
swalter@mfc.co.za
083 644 5893

Sekretaresse:  Estelle Nagel
admin@hsovervaal.co.za
016 429 1792

OUERLEDE

Lynette Badenhorst
lynetteb@industri.co.za
082 887 4477

Leon De Lange
leondl@legalwise.co.za
073 829 8245

Maureen De Wet
maureen@slmlaw.co.za
082 338 0542

Johann Greyling
johanngreeyling@gmail.com
083 232 2549

Steyn Jansen Van Rensburg
steyn@n-e-fg.com
082 809 4653

Hanri Steyl
sales@ladysecreto.co.za
060 508 1257

ONDERWYSERS

Hannelie Du Toit
ns@hsovervaal.co.za
016 429 1792

Stephan Schoeman
adjunkhoof@hsovervaal.co.za
016 429 1792

Jacques Van Zyl
jacquesvz@gmail.com
016 429 1792

LEERDERS

Ian Ferreria
Marlie Herbst
Kiara Joubert
 

““Ons vertrou op die Here: Hy is ons hulp en ons beskermer.” – Psalm 33:20

© h/s overvaal 2021 ALLE REGTE VOORBEHOU